เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558

ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน ช.รุ่งเเสงไลท์ติ้ง